Op 19 februari 1990 werd de de historische vereniging ''De Heerlijkheid Vuren'' opgericht door Henk van den Berg, Aart Bijl, Johan Slijkoort en Sieb Tuiten. De vereniging is werkzaam in dat deel van de Tielerwaard dat ressorteert onder de gemeente Lingewaal en heeft als algemene doelstelling het verzamelen, bewaren, bevorderen, vermeerderen en publiek maken van historische kennis over Vuren en haar omgeving.
In het bijzonder moet hierbij gedacht worden aan:
 
- inventariseren en conserveren van monumenten
- onderzoek naar en noteren van het Vurense dialect
- stamboomonderzoek naar de vanouds in Vuren voorkomende geslachten
- veldnamenonderzoek en het in kaart brengen hiervan
- eventuele opgravingen verrichten of laten verrichten waarbij met name gedacht kan worden aan
  het oude kasteel, de oude kerk etc.
- verzamelen van oude kaarten, foto's, afbeeldingen, voorwerpen en literatuur betreffende Vuren
   en directe omgeving
- houden van lezingen over cultuur-historische onderwerpen in het algemeen en Vuren in het
  bijzonder
- organiseren van excursies, filmavonden, tentoonstellingen e.d.
- uitgeven van een verenigingsblad
- samenwerking met andere historische verenigingen in de regio
- optekenen van oude verhalen en bijnamen
- aanleggen van een eigen bibliotheek en archief voor verdere studie.
  Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''